Fyzikální předměty

Na štúdium môžeme používať software s licenciou od MFF alebo UK alebo študentskými licenciami.

Bakalárske studium

Kredity Bc.

Dohromady je požadováno získání minimálně 180 kreditů za celé tříleté studium. Z toho 140 kreditů posluchač obdrží za povinné předměty, včetně 4 kreditů za výuku tělesné výchovy, 1 kreditu za zkoušku z anglického jazyka a 6 kreditů za vypracování bakalářské práce. Dalších celkem 22 kreditů musí získat za povinně volitelné předměty. Ty jsou rozčleněny do tří skupin: Za výuku programování musí získat alespoň 5 kreditů, ve druhé skupině (volba mezi předmětem Praktikum IV anebo Rovnice matematické fyziky) musí získat alespoň 5 kreditů, ve třetí skupině (volba předmětů z některého ze třinácti bloků) musí získat alespoň 12 kreditů. Za povinné a povinně volitelné předměty tak posluchač získá alespoň 162 kreditů. Zbylých 18 kreditů si doplní absolvováním volitelných předmětů, které si může vybrat libovolně (nejlépe z nabídky předmětů navazujícího magisterského programu, v němž posluchač hodlá pokračovat). Dále se doporučuje 4 z těchto kreditů získat za výuku anglického jazyka v prvních čtyřech semestrech. Více informací v tady: "Karolínka" - Základní informace

Ukončenie bakalárskeho štúdia: obhajoba bakalárskej práce a štátna skúška

Bakalárske štúdium fyziky sa ukončuje obhajobou bakalárskej práce a štátnou skúškou (štátnicami). Viac informácii na podstránkach o písaní a o ohajobe bakalárskej práce - Bakalárska práca, a o učení sa a o priebehu štátnic - Štátna skúška.

Povinné předměty 1. ročník Bc.

Povinné předměty 2. ročník Bc.

Povinné předměty 3. ročník Bc.

Student si může vybrat Kvantovú teorii I jako NOFY075 nebo NOFY076, Termodynamiku a statistickú fyziku jako NOFY031 nebo NTMF043 (absolvovaní oboch verzií týhle predmětů nedáva smysl, jsou si velmi podobné). Taky se volí mezi Praktikem IV a Rovnicemi matematické fyziky (lze absolvovat i obojí).

Povinně volitelné programovací předměty Bc.

Potřebné získat z této skupiny alespoň 5 kreditů.

Povinně volitelné odborové předměty Bc.

Je potřebné získat na bc z této skupiny alespoň 12 kreditů. Není nutné absovovat všechny předměty z jedného "odboru", může to být i mix "odborů". V některých "odborech" je předmětů více než za 12 kreditů, není nutné absolvovat všechny. Je fajn se při výbeřu poradit s vedoucím bakalářky nebo s vyučujícimi a studentmi z dané katedry, kde chceš jít. Oni ti doporučí, ktoré předměty absolvovat - některé jsou totž na magistru povinné, nebo se můžou na něco z nich ptát u magisterských státnic a na magistru se už nestíhají probrat tak podrobně jako teď.

Pozor, ve "Karolínce" jsou povinně volitelné předměty vytištěny "normálním písmem", doporučené volitelné předměty kurzívou. Předměty napsané kurzívou se do tehle skupiny nezapočítají!

 1. Astronomie a astrofyzika

 1. Geofyzika a fyzika planet

 1. Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie

 1. Teoretická fyzika

 1. Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů

 1. Optika a optoelektronika

 1. Fyzika povrchů a plazmatu

 1. Biofyzika a chemická fyzika

 1. Částicová a jaderná fyzika

 1. Matematické a počítačové modelování ve fyzice

 1. Aplikovaná fyzika: Materiály a optoelektronika (Primárně když student nechce pokračovat na navazujíci magisterské studium.)

 1. Aplikovaná fyzika: Fyzika v biomedicíně (Primárně když student nechce pokračovat na navazujíci magisterské studium.)

 1. Aplikovaná fyzika: Meteorologie (Primárně když student nechce pokračovat na navazujíci magisterské studium.)

Volitelné předměty Bc.

Pozor, ve "Karolínce" jsou povinně volitelné předměty pro 3. ročník bc. fyziky vytištěny "normálním písmem", doporučené volitelné předměty kurzívou. mezi volitelné předměty se započítavají i ty psané kurzívou, které jsou při "odborech" při povinně volitelných předmětech!

Jinak se do téhle skupiny započítavají všechny prosemináře (typicky při výuce každého fyzikálního předmětu se vyučuje i proseminář - tj. předmět, kde se probírá látka více do hloubky a nějaké zajímavé témata, na které počas "hlavního předmětu" nezbyde čas). Také se zde započítavají víjezdní semináře, populární Vlachovo Fyzikální experimenty v utorky večer nebo oblíbené Filozofické problémy fyziky (ZS) / Fyzika jako dobrodružství poznaní (LS), které léta vyučují prof. Podolský, prof. Krtouš a prof. Cejnar. Také se dopručuje chodit čtyri semestry na hodiny angličtiny - kredity za ně sa započítavají do téhle skupiny, hodiny angličtiny totiž povinné nejsou. Povinná je jenom zkouška - při ní je ale absolvovaní hodin angličtiny výhodou, přidá ke zkouškovému testu (občas velmi potřebné) body. Na MFF se také vyučují další cizí jazyky různých úrovní, stačí se podívat do SISu, je ich tam spousta.

Předmětů v téhle skupině je opravdu hodně, takže potřebných 18 kreditů student/studentka nazbírá snadno. :)

Více informací v SISu nebo tady: "Karolínka" - Studijní plán, Bakalářské studium od akad. roku 2019/20

Magisterské studium