BDSMFF

English version of this page

BDSMFF je komunita lidí z akademického prostředí (především studentů matfyzu) se zálibou v praktikování teorie uzlů.

 • Spolek je seskupením převážně studentů MFF (ale ne výlučně), vznikl jejich iniciativou, ale fakulta jej neprovozuje.

 • Fakulta neposkytuje spolku žádnou finanční podporu a jeho provoz není financován fakultními prostředky.

Založení

Logo BDSMFF

Komunita vznikla nejprve jako místnost v Anarchy sekci neoficiálního MFF Discord serveru, kde příznivci BDSM probírali témata kolem kinků a sexuálních zálib. Později se komunita kvůli charakteru probíraných tématik a větší bezpečnosti účastníků debat oddělila a vznikl samostatný BDSMFF server, na který probíhá pouze moderované přijímací řízení.

Potenciální uchazeči o přijetí do komunity ale stále mohou pokládat otázky ohledně členství a podobně právě v této místnosti, která ovšem byla přesunuta do NSFW sekce MFF serveru. Místnost také slouží jako nejrychlejší forma kontaktu na vedení spolku.

Charakter serveru

Hlavním cílem komunity je sdílet informace a zkušenosti kolem všech zákoutí BDSM, nejen svazování, jak bývá častým mýtem. Server se snaží podněcovat přátelské a sdílné, otevřené chování s komunitou moderovanou diskuzí, která se může v bezpečném prostředí týkat kteréhokoliv citlivého, nebo intimního tématu, za účelem obohacení všech přítomných.

Jedním z nesporných benefitů komunity BDSM-pozitivních lidí z akademického prostředí je důraz na informovanost. Jsme názoru, že pokud je někdo zastáncem libovolného kinku, bude jej praktikovat i bez naší existence - My ale poskytujeme prostředí, ve kterém se může kdokoliv dozvědět dostatek informací na to, aby mohl své záliby praktikovat co nejvíce informovaně a bezpečně.

Přihlášení na server

Vzhledem k bezpečnostnímu riziku, které představuje nedostatečná anonymita a původ členů z MFF serveru, komunita pro přijetí na server vyžaduje krátké, představující pojednání o tom, proč se chce uchazeč stát její součástí, jaké má záliby, jak by rád přispíval a podobně.

Pro zájemce o pozvánku na server je postup následující:

 • Odeslat botovi na MFF discord serveru jménem @WlladBot soukromou zprávu

  • Soukromá zpráva musí začínat příkazem !BDSM Apply a pokračovat alespoň 100 slovy na téma popsané výše

  • Pokud zájemce splní podmínku počtu slov, jeho zpráva bude odeslána pouze jednomu, náhodně vybranému členu komunity, který má na starosti příjem nových členů.

  • Pokud posuzující člen shledá zprávu dostatečně zajímavou pro přijetí, pošle žadateli pozvánku na server na jedno použití.

  • Pokud zájemce nesplní podmínku počtu slov, Bot ho upozorní a zpráva se neodešle

  • Pokud zájemce splní podmínku počtu slov, ale jeho zpráva neprojde skrz posuzujícího člena komunity, posuzující člen kontaktuje zájemce s návrhem na zlepšení, nebo doplňujícími otázkami. Zájemce pak bude požádán o další pokus.

   • Každý pokus, který zájemce odešle, bude revidován náhodně vybraným posuzovatelem, tudíž není jisté, že bude přihlášku posuzovat ten samý člen, co ve kterémkoliv z předchozích pokusů

   • Pokud se zájemce pokusí počet slov obejít náhodně generovaným textem, copypastou, nebo jiným způsobem, který bude následně odhalen při revizi, zájemce nebude kontaktován

Po úspěšném přihlášení na server si nový člen může pomocí reakcí vybrat z rozsáhlého seznamu rolí, které definují jeho zaměření, úroveň zkušeností, nebo praxi v daných odvětvích BDSM a okamžitě se zapojit do komunitních rozmluv, pokládat otázky, navrhovat vylepšení aj.

Pravidla komunity

Kvůli bezpečnosti komunita přijala opatření, díky kterým se její členové nemusí bát probírat mezi sebou choulostivá témata:

 • Je zakázáno vynášet jakékoliv informace o konkrétních členech komunity za hranice serveru

  • Pokud přijde na tématiku serveru mimo jeho hranice, je možné s jistou mírou neurčitosti řešit o čem je možné mluvit, ale nikdy se nesmí zmínit kdo konkrétní něco konkrétního říkal, jaký má názor, přesvědčení atp.

 • Server je rozdělen mezi nové členy a členy verifikované, kteří mají přístup do nadmnožiny místností a tudíž možnost většího soukromí

  • Jakýkoliv člen může být k verifikaci nominován - buď sám sebou, nebo jiným uživatelem - a o jejím schválení bude následně vedeno hlasování mezi stávajícími členy Verified sekce.

   • Povětšinou členové rozhodují podle doby strávené v komunitě a především podle aktivity.

  • Toto opatření lépe chrání před případným porušením pravidla o vynášení informací některým z nových členů

 • Vzhledem ke kontroverzi, kterou tématika spolku nese, zároveň prosíme všechny členy aby počítali s kontroverzními tématy i názory.

  • Jelikož je tématika sexuality a BDSM velmi rozsáhlá a vnímána velmi subjektivně, do různých hloubek i délek, je třeba akceptovat názory ostatních členů komunity a brát je s rezervou.

  • Obecně je při komunikaci na serveru doporučováno brát vyjadřování, užitý žargon, prezentované názory i (pro některé znepokojující) míry zkušeností některých členů s nadhledem a v případě nedorozumění v klidu komunikovat vysvětlení. Často mohou rozdílné názory s intimní tématikou přirozeně vést k napětí, kterému se snažíme tímto opatřením bránit.

 • Konkrétněji formulovaný seznam pravidel je k nahlédnutí po úspěšném přijetí na server.

tags: BDSM, MFF, BDSMFF, Open talk, Open debate, community, komunita, otevřená diskuse, kink