Bakalárske odbory na fyzike

Fyziku v bakalárskom štúdiu všetci študujeme len v jednom odbore - odbor Fyzika. Ročník, ktorý mal bakalárske štátnice v roku 2021 končil v odbore Obecná fyzika, ale zmien sa udialo len málo: môžeme si v treťom ročníku vybrať medzi Rovnicemi matematické fyziky a Praktikom IV, pričom po starom boli obe predmety povinné.

Svoje ďalšie smerovanie si študenti vyberajú voľbou povinne voliteľných "odborových" premetov v letnom semestri 3. ročníka. Táto voľba je však nezáväzná, svoje magisterské štúdium môžu študovať aj na úplne inej katedre.

Viac informacií: "Karolínka" - Studijní plán, Bakalářské studium od akad. roku 2019/20

"Karolínka" - Studijní plány oblasti vzdělávání FYZIKA (bc a mgr)

Magisterské odbory na fyzike

Magisterské štúdium v oblasti vzdelávania fyzika ponúka až desať študiných odborov:

  • Astronomie a astrofyzika

  • Geofyzika a fyzika planet

  • Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie

  • Teoretická fyzika

  • Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů

  • Optika a optoelektronika

  • Fyzika povrchů a plazmatu

  • Biofyzika a chemická fyzika

  • Částicová a jaderná fyzika

  • Matematické a počítačové modelování ve fyzice

Viac informacií: "Karolínka" - Navazující magisterské studium od akademického roku 2020/21

"Karolínka" - Studijní plány oblasti vzdělávání FYZIKA (bc a mgr)