Rozsah látky

Seznam oficiálních státnicových otázek:

Výstupní grafická zařízení, plošné útvary - jejich reprezentace a množinové operace s nimi, kreslicí a ořezávací algoritmy v rovině, anti-aliasing, barevné vidění a barevné systémy, reprodukce barevné grafiky, rozptylování a půltónování, kompozice poloprůhledných obrázků, geometrické deformace rastrových obrázků, morphing, základní principy komprese rastrové 2D grafiky, skalární a vektorové kvantování, prediktivní komprese, transformační kompresní metody, hierarchické a progresivní metody, waveletové transformace a jejich celočíselné implementace, kódování koeficientů, komprese videosignálu, časová predikce - kompenzace pohybu, standardy JPEG a MPEG, snímání obrazu v digitální fotografii.

Výstupní grafická zařízení

 • podľa trvanlivosti zobrazenia

  • zobrazovacie zariadenie (display, projector)

  • tiskové zariadenia (tiskárna, plotter, osvitová jednotka)

 • podle barevných schopností

  • Č/B zobrazenie (2 barvy)

  • monochromaticke zobrazení (256 odstínů šedi)

  • Barevná paleta (pevná nebo nahrávaná: 16-1024)

  • plná barevnost ("true-color" - maximální barevné využití zobrazovací technologie: 16.7 mil. i více)

 • rastrový/vektorový výstup

  • rastrový

   • jsou přímo adresovány jednotlivé pixely

   • data jsou závislá na rozlišení (a nelze je jednoduše škálovat)

  • vektorový

   • zobrazují se přímo složitější objekty (čáry, křivky, písmo)

   • data nejsou závislá na rozlišení (lze je škálovat až v zobrazovacom zařízení)

 • podla technologie výstupu:

  • vektorový výstup (staré displeje, plotter, některé osvitové je dnotky)

  • rastrový výstup (displje, tiskárny)

 • podle komunikace:

  • vektorové zařízení (urychlované video-adaptéry, plottery, PostScript)

  • rastrové zařízení (bežné video-adaptéry, tiskárny v grafickém režimu)

Plošné útvary - jejich reprezentace a množinové operace s nimi

Kreslicí a ořezávací algoritmy v rovině

Kreslení

Kreslení čar

 • Kreslení čáry - DDA algoritmus (celočíselní)

  • vyhoda - snadná implementace

  • nevýhody - nutno počítat s velkou přesností (real, fixed point), jedno dělení, v cyklu zaokrouhlování

input: x_1, x_2, y_1, y_2, color : integer

1. <math>x=x_1, y=y_1</math> 2. <math>dx=1; dy=\frac{y_2 - y_1}{x_2, x_1}</math> (předpokládáme |y_2 - y_1| < |x2-x1|)

3. while (x<=x_2) <math>x_{n+1}=x_n+dx, y_{n+1}=y_n+dy</math>; PutPixel(x, round(y), color);

 • Kreslení čáry - Bresenhamův algoritmus

  • vyhody - rychlost, iba nasobenie a ščítaní, dá se implementovat bez if-ů

 • Kreslení kružnica - Bresenhamův algoritmus

  • kreslí se jen <math>\frac{1}{8}</math> kružnice (tj. while y>x) - zbytek se řeší symetrií

Odvození Bresenhamových algoritmů

 • Rozkreslení pixelů, jejich polovin

 • Určení základních vztahů pro dané tvary

  • Úsečka - <math>E'=E-\frac{dy}{dx}<=M=\frac{1}{2}</math>

  • Kružnice - <math>F(M)=M_x^2+M_y^2-R^2 > 0 </math>

  • Elipsa - kreslí se po čtvrtinách, pozor, od chvíle, kdy dy=dx se posouvá v každém kroku y a ne x!!!

   • <math> F(M)=b^2M_x^2+a^2M_y^2-a^2b^2 > 0 </math>

 • Odstranění zlomků, odvození inkrementů(resp. dekrementů)

Vyplňování n-úhelníka

 • Seznam hran, dy, dxy (změna x při změně y o 1)

 • Hrany orientované shora dolů, setříděné podle y, x, dxy

 • Udržuje se seznam aktivních hran při vyplňování

 • Zjednodušeně se vyplňují jen liché body

Vyplňování souvislé oblasti

Více druhů:

 • Hraniční

 • Stejné barvy (záplavové)

 • 4-souvislé, 8-souvislé

Lépe využít frontu než zásobník - menší spotřeba paměti.

Řádkový algoritmus

Kreslení písma

Písmo zadáno dvěma různými způsoby:

 • Vektorově

  • Pomocí úseček, oblouků, kružnic,...

  • Snadné neprofesionální škálování

  • Při kreslení je nutno resterizovat

 • Rastrově

  • Zadáno v bitmapě

  • Snadné vykreslení pomocí BitBlt

Při vykreslování vhodné využití vzoru Flyweight. (Vektorové písmeno se převede jen jednou pro danou velikost, nechá se uloženo v cache)

Ořezávání

Ořezávání úseček - Cohen-Sutherland:

 • spočítá kódy pro koncové body úsečky (y>ymax, y<ymin, x>xmax, x<xmin)

 • podle kódu:

  • AND není nula -> mimo obraz,

  • OR je nula -> oba uprostřed,

  • jinak řezám podle kódů

ořezávání: Cyrus-Beck

 • Okno je konvexní n-úhelník

 • řežeme přímku P(t) = A +t * (B-A)

 • každá hrana okna má normálu, která směřuje ven.

  • tmin = 0; tmax=1

  • dokud tmin < tmax, opakuj pro každou hraniční přímku

   • Pokud N dot (B-A) = 0, je úsečka rovnoběžná s hraniční přímkou, rozhodni na které straně

   • Jinak spočítat průsečík úsečky s přímkou a upravit tmin nebo tmax

Ling-Barsky

 • efektivní úrava Cyrus-Beck pro obdélníkové okno

Ořezávání n-úhelníků:

 • Pokud chceme jen hrany, stačí řezat jednotlivé úsečky

 • Pokud chceme vybravovat, musíme oříznout speciálně

Proudové ořezávání (Sutherland-Hodgman):

 • Ořezává podle jedné hranice obdélníkového okna, pro zbylé hranice se souřadnice otáčejí o 90 stupnu

 • alg si pamatuje poslední 2 vrcholy (Last a Actual) a v závislosti na tom, na které straně hranice jsou vydává nové vrcholy n-úhelníka:

  • L i A jsou uvnitř -> Output(A)

  • L uvnitř, A venku -> Output(průsečík s hranicí)

  • L i A venku -> nic

  • L venku, A uvnitř -> Output(průsečík s hranicí), Output(A)

Anti-aliasing

Alias

Alias vzniká při rekonstrukci vzorkovaného singálu. Jedná se o dodatečnou (nežádanou) nízkofrekvenční informaci, která vzniká ve dvou případech:

1. Pokud je původní funkce frekvenčně neomezená - neexistuje maximální frekvence. => při diskrétním zobrazení spojité funkce nikdy nedostaneme přesnou reprezentaci.

2. Pokud je původní funkce frekvenčně omezená, tj. pokud existuje v jejím Fourierovském spektru maximální frekvence fmax. Pokud se taková funkce vzorkuje s frekvencí menší než tzv. Nyquistův limit -> fnyq = 2*fmax, vzniká alias.

Typický příklad - vykreslování šachovnice.

Antialiasing

Problém aliasu se typicky řeší zvýšením prostorového rozlišení na úkor barevného - použitím více odstínů té samé barvy. Pixely i kreslené útvary jsou plošné objekty => pixely rozsvítím s intenzitou úměrnou jejich pokrytí.

Provádí se pomocí supersamplingu - převzorkováním na vyšší rozlišení a následným průměrováním hodnot. Nevýhodou je ztráta informace u vysokofrekvenčních částí - ostré hrany se rozmažou.

Vyhlazování pomocí integrace - obraz. fce f(x,y), vyhlazovací filtr h(x,y): Intenzita pixelu i,j je

<math> I(i,j) = \int\limits_{-\infty}^{\infty}\int\limits_{-\infty}^{\infty} f(x,y) h(x-i, y-j)\, dx dy

</math> Většinou se stačí omezit na obdélníkový filtr jednotkového čtverce

<math> I(i,j) = \int\limits_{i}^{i+1}\int\limits_{j}^{j+1} f(x,y)\, dx dy

</math>

Integrál lze buď spočítat analyticky nebo odhadnout numericky z několika vzorků:

<math> I(i,j) = \frac{\displaystyle \sum_{k} f(x_k,y_k) h (x_k,y_k)}{\displaystyle \sum_{k} h(x_k,y_k)}

</math> . Poznámka: Tady by IMO mělo být h(x_k-i, y_k-j), ve slajdech je tohle.

 • Pravidelné vzorkování - jen přenese problém o řád dál

 • Stochastické vzorkování - problém se řeší umělým přidáním šumu

  • Poison disc

  • Jittering (roztřesení)

  • N-věží

Adaptivní zjemňování: vzorkujeme podle důležistosti, nejprve několik vzorků a pokud je mezi nimi přiliš veliký rozdíl, zjemni vzrokování v dané podoblasti.

Barevné vidění a barevné systémy, reprodukce barevné grafiky

Barevné vidění

oko - rohovka, duhovka, panenka, čočka, sklivec, sítnice. Žlutá skvrna

Tyčinky - intenzita světla - vnímání kontrastů, vidění za šera, v oku cca 120e6

Čípky - tři typy (r, g, b) - vnímání barev, soustředěny ve žluté skvrně, v oku cca 8e6

Barevné systémy

 • RGB

 • CMY(K) = 1 - RGB

 • HSV (barvy na šestibokém jehlanu), HLS (barvy na dvou kuželech)

  • převod není prosté zobrazení, používá se algoritmus. viz Pelikánovy slidy

 • <math>YC_bC_r</math> - používán při kódování JPEG

  • <math>Y = 0.3*R + 0.6*G + 0.1*B</math>

  • <math>C_b = 0.56*(B-Y)</math>

  • <math>C_r = 0.71*(R-Y)</math>

 • různé barevné palety s různými počty barev

Konstrukce adaptované palety

Paleta se může adaptovat pro daný obrázek (např. v GIFu). Metody:

 • shora dolů

  • množinu použitých barev dělím tak dlouho, dokud nedostanu požadovaný počet

 • zdola nahoru

  • sdružuji příbuzné barvy

 • metoda shlukové analýzy

  • využívá se histogram

 • Heckbertova metoda

  • opět histogram

  • dělí se nejdelší vážená hrana kvádru v místě těžiště

Reprodukce barevné grafiky

Pokud někdo tušíte, co spadá pod tuhle otázku, prosím doplňte. Slajdy Pelikána Zobrazování barev

Rozptylování a půltónování

Napodobení vjemu neexistujících barevných odstínů pro dané zařízení. Zvyšuji barevné rozlišení na úkor prostorového.

 • Rozptylování

  • zobrazuje se bez zvětšení rozlišení (1:1)

 • Půltónování

  • zobrazuje se se zvětšeným rastrovým rozlišením (1:N)

Typické příklady:

 • černobílé tiskárny

 • displaye s malou paletou barev

 • obrázky s omezenou paletou

Půltónování

Jeden zdrojový pixel (rozsah hodnot 0-<math>N^2</math>) nakreslím jako čtverec NxN

 • Inkrementální rastry

  • odstín hodnoty k obsahuje právě k černých teček

  • lze uložit do matice

 • Pravidelný rastr

 • Tečkový rastr

 • Nutno předcházet pravidelnosti a aliasu - rastry se často otáčejí

Rozptylování

 • Maticové rozptylování

  • libovolná půltónovací matice

  • nejčastěji matice pravidelného rastru

  • několik sousedních pixelů sdílí jednu matici

  • ztráta drobných detailů

  • zvýraznění vedlejších odstínů

 • Náhodné rozptylování

  • pro lidské oko mnohem přirozenější

  • černobílé obrázky příliš zašumělé - lepší výsledky u více výstupních odstínů

 • Distribuce chyby

  • zaokrouhlím hodnotu pixelu na nejbližší zobrazitelnou

  • rozdíl distribuuji mezi sousední pixely

   • různé způsoby distribuce

   • je třeba pomocný buffer

  • výhody

   • příjemné pro oko

   • dobrá kvalita

  • nevýhody

   • nutnost kreslit po řádkách

   • nemožnost vrátit ze zpátky

   • pomalé

Kompozice poloprůhledných obrázků

Slajdy: Kompozice rastrových obrázků Druhy kompozice:

 • montáž

 • prolínání

 • syntéza

Alfa: procentuální pokrytí pixelu barvou (0-prhledné, 1-neprůhledné)

Skládání dvou pixelů: Mám pixel <math>[A, \alpha_A]</math> a <math>[B, \alpha_B]</math>. V realitě se mohou různě překrývat, ale mám pouze číslo alfa. Model pokrytí pixelu, kde je pixel pokryt barvou A s s rovnoměrně rozloženou pstí alfa_A. Nezáleží tak na skutečném tvaru a vyhovuje ve většině případů. Překrývání dvou pixelů v realitě má 4 oblastí:

 • Oblast bez A i bez B

 • Oblast pouze s A

 • Oblast pouze s B

 • Oblast s A i B

V závislosti na způsobu překryvu je 12 možností, jak je zkombinovat

 • Clear - nepoužijenic, F_A i F_B jsou 0

 • A - pouze A, F_A=1, F_B=0

 • B - pouze B, F_A=0, F_B=1

 • A přes B, F_A=1, F_B=1-alpha_A

 • B přes A, F_A=1-alpha_B, F_B=1

 • A v B, F_A=alpha_B, F_B=0

 • B v A, F_A=0, F_B=alpha_A

 • A mimo B

 • B mimo A

 • A na povrchu B

 • B na porvrchu A

 • A xor B

F_A a F_B je kolik procent plochy, která by měla mít barvu A/B se má použít při směsi (ne poměr na vělikost pixelu, ale na plochu A/B pixelu).

Čtveřice RGBa se ukládají jako <math>[R\alpha, G\alpha, B\alpha, \alpha]</math>, při zpětném převodu se barvy jen vydělí alfa kanálem. Dva pixely se slučují jako <math>[F_A R_A + F_B R_B; F_A G_A + F_B G_B; F_A B_A + F_B B_B; F_A \alpha_A + F_B \alpha_B]</math>.

Další operace:

 • darken(A, <math>\rho</math>) <math>[R\rho, G\rho, B\rho, \alpha]</math>

 • fade(A, <math>\delta</math>) <math>[R\delta, G\delta, B\delta, \alpha\delta]</math>

 • opaque(A, <math>\omega</math>) <math>[R, G, , \alpha\omega]</math>

Geometrické deformace rastrových obrázků

Slajdy: Deformace rastrových obrázků a Konkrétní metody deformace obrazu.

Účely deformace:

 • mapování textur při 3D zobrazování, např. mapování na oblá tělesa

 • oprava geom. zkreslení, např. letecké snímky

 • speciální efekty

Geometrická transformace

Máme obrazovou funkci <math>f(x,y) -> R^n</math> mapující polohu v rovině na atributy (barva, průhlednost...). Obrazová fci typicky nemáme, máme pouze diskrétní rastrový obraz I digitalizovaný pomocí filtru d: <math>I_f(i,j) = \int\int f(x,y) d(x-i, y-j) dx dy</math>. Fce d je způsob, jak třeba pixelové čidlo v kameře snímá světlo, které na něj dopadá.

Zrekonstruovaný obraz: <math>f^r(x,y) = \sum\limits_{i=0}^{m-1}\sum\limits_{j=0}^{n-1} I_f(i,j) . r(i-x, j-y)</math>. Chceme, aby se <math>f^r</math> co nejvíce podobala původní <math>f</math>.

Geometrická transformace je fce <math>g: R^2 -> R^2</math>, která vytvoří novou obraz. fci <math>f'</math>, pro kterou platí <math>f(x,y) = f'(g(x,y))</math>, resp. <math>f'(x,y)=f(g^-1(x,y))</math>.

Transformace s interpolací (zpětná): předpokládá, že vzorky jsou brány dirac. impulsem, pro každý pixel v cíli transformuje pomocí <math>g^-1</math> do zdrojových souřadnic a tam interpoluje (bilin/bicub).

Transformace s filtrací (dopředná): odpovídá představě plošného pixelu, digitalizační filtr s nenulovou plochou. Zdrojové pixely se přenášejí do výsledného obrázku (není potřeba <math>g^-1</math>).

Vícekrokové transformace: místo jedné 2D transformace se použije více 1D transformací, transformují se pouze řádky/sloupce. Je to rychlejší, ale možnost ztráty přesnosti mezivýsledku.

Deformace

Zadávání deformační fce:

 • explicitní analytická fce, např. mapování na kouli

 • funkce zadávané po částech, typicky uživatelem, změny mají jen lokální charackter

Deformace v trojúhelníkové síti: Máme síť trojúhelníků a její vrcholy měníme -> topologie zůstává stejná. Barycentrické souřadnice bodu X v trojúhelníku <math>X = A x_a + B x_b + C x_c; x_a, x_b, x_c > 0; x_a + x_b +x_c = 1</math> (bod v trojúhelníku je A + alfa * (B-A) + beta * (C-A); alfa + beta = 1 a > 0). Algoritmus: procházím cílový obrázek řádkovým rozkladem, uvnitř každého trojůhelníku se souřadnice mění lineárně -> diferenční alg. Problémy: nespojitosti 1 řádu ( čára přes 2 trojůhelníky nezůstává čárou, nespojitá 1 derivace).

Aproximace vyšších řádů:

 • kvadratická / kubická - spojité první nebo druhé derivace

 • troj/čtyřpúhelníková topologie (je potřeba znát i okolní buňky)

 • inverzní zobrazení obtížné

Feature-based warping:

 • Lokální zadávání deformační fce - uživat. příjemné, není potřeba zadávat nepokryté oblasti

 • Do zdroj. a cíl. obrázku se umisťují páry orientovaných úseček

 • Pokud 1 šipka, afinní tranformace, pokud více, radiální tranformace

Morphing

Slajdy Morphing

Metamorfóza obrázku, transformace mezi dvěma obrázku (obrys pes->kočka), geom. deformace obrázku případně změna obrazové fce z jednoho na jiný obrázek.

Morphing je postupný, máme počátek (čas t=0) a konec (čas t=1), ale je potřeba nějak interpolovat deformační fci <math>g</math> a obrazovou fci <math>f</math>. Obrazová fce v čase <math>t</math> je snadná <math>f_t(x,y) = (1-t)*f_0(x,y) + t * f_1(g(x,y))</math>, u deformační máme pouze okrajové podmínky <math>g_0(x,y)=[x,y]</math> a <math>g_1 = g(x,y)</math>.

Interpolace deformační fce jsou různé:

 • deformace zadáné sítí - interpolují se jednotlivé body sítě

 • deformace zadané soustavou šipek - lin. interpolace šipek

 • deformace mnohoúhelníků v rovině - přechodová fce minimalizující vynaloženou práci

Metamorfóza mnohoúhelníků

Pokud mají mnohoúhelníky stejný počet vrcholů, lze použít lin. interpolaci vrcholů, případně lin. interpolaci úhlů vrcholů + délky hran.

Dále exituje model založený na minimalizaci deformační práce, založené na modelu drátu (natahovací/ohýbací práce).

Základní principy komprese rastrové 2D grafiky

Kódování rastrových obrázku a kompresní metody první generace

Komprese snižuje množství dat:

 • odtraňuje redundantní data

 • odstraňuje informace nedůležité pro lidské oko

Schéma komprese: kodér obrazu (2D/3D) -> kanálový kodér (1D) -> kanálový dekodér -> dekodér obrazu

Důležité parametry komprese:

 • kompresní poměr

 • kvalita

 • složitost implementace

 • zpoždění

Další parametry:

 • specifikovaná kvalita

 • variabilita kompresního poměru

 • citlivost k chybám přenosu

 • progresivní kódování

 • snadná HW implementace

Kanálové kódování/kódování entropie: LZW, RLE, Huffman, max 10:1 na obrázek

Komprese obrazu (kódování 2D/3D dat, fyziologie vidění):až 100:1 na obrázek

Typy kompresních algoritmů:

 • Založené na datovém modelování, např. lin. predikce

 • Bezeztrátové založené na průběhu fce, např. huffman

 • Ztrátové založené na průběhu fce, např. delta modulace, wavelety

Komprese dat

 • Máme kódovanou abecedu <math>S = {x_1, x_2,...x_n}</math>

 • pst. výskytu symbolu <math>x_i</math> je <math>p_i</math>

 • kód symbolu <math>x_i</math> má délku <math>d_i</math>

 • zpráva (kódovaný řetězec) <math>X = x_{i_1}, x_{i_2},...x_{i_k}</math>

 • entropie (informační hodnota) symbolu <math>x_i</math> je <math>E_i=- \log_2 p_i</math> bitů

 • průměrná entropie symbolu je <math>AE = \sum\limits_{i=1}^{n} p_i E_i</math> bitů

 • entropie zprávy je <math>E(X) = \sum\limits_{j=0}^{k} p_{i_j} E_{i_j} = - \sum\limits_{j=0}^{k} p_{i_j} log_2 p_{i_j}</math> bitů

 • délka zprávy <math>L(X) = \sum\limits_{j=1}^k d_{i_j}</math> bitů

 • redundance zprávy <math>R(X)=L(X) - E(X)</math> bitů

 • Výběrová střední kvadratická odchylka <math>RMS^2 = \frac{1}{NM} \sum \sum (u_{i,j} - u'_{i,j})^2</math> (původním obrazem vs rekonstrukce)

 • Peak Signal to Noise ratio <math>PSNR = 10 log_{10} \frac{P^2}{RMS^2} dB</math>, kde P^2 je interval hodnot originálu, např 255^2

Skalární a vektorové kvantování

Slajdy

Pulzní kódová modulace

Přenos analogového signálu digitálním kanálem, signál se vzorkuje v čase a kvatizuje a pak kóduje (moduluje)

Kvantování: vezmu spojitý signál a přiřadím mu přihrádku. Mám rozhodovací hodnoty <math>t_i</math> a rekonstrukční hodnoty <math>r_i</math>. Pokud <math>t mezi <t_i, t_{i+1})</math>, tak se použije rekonstrukční hodnota <math>r_i</math>

 • lineární kvantovač - používá se roznoměrné rozdělení (rekonstrukční hodnota uprostřed intervalu rozhodovacích hodnot)

 • Lloydův-Maxův kvantovač - minimalizuje střední kvadratickou chybu kvantování <math>E=E[(u-u')^2] = \int\limits{t_1}{t_{T+1}} [x - u'(x)]^2 p(x) dx</math>.

Vektorové kvantování: Kvantuje se celý vektor najednou podle určené kvantovací tabulky. Různé rozhodovací hodnoty pro různé koeficienty vektoru, např u JPEG je blok 8x8 s největší hodnotou vlevo nahoře, to se použije pro zig-zag.

Zónální kvantování: vektorové kvantování, přenáší se jen jistá část vektoru. Zbylé části se ignorují. Prahové kódování koeficientů: přenáší se pouze K koeficientů s nevětší amplitudou.

Prediktivní kvantování: kvantovač nekvantuje hodnotu, ale chybu. Chyba je spočítána jako hodnota signálu - predikce hodnoty signálu, která je spočítána z minulých hodnot.

Prediktivní komprese

Slajdy

Využívají závislost sousedních pixelů. V implementaci se používá predikční fce, která podle minulých hodnot co nejlépe odhadne současnoun hodnotu. Kóduje se pouze rozdíl mezi predikované hodnoty a skutečné hodnoty. Při úspěšné predikci má chyba menší amplitudu.

DPCM

Digital pulse-code modulation - kvantuje se chyba mezi predikovanou hodnotou a skutečnou hodnotou.

 • Kodér

 • Dekodér

 • Různé prediktory, nelineární, 2D/3D

Delta modulace

 • Kvantovač má pouze 2 výstupní hodnoty +q a -q

 • Prediktor je zpožďovací fce, která predikuje <math>\overline{u'_k} = u'_{k-1}</math> (chyba je tudíž <math>e_k = u_k - u'_{k-1}</math>)

 • vstupní fce nemusí být vzrokovaná, v takovém případě se používá integrátor

 • Převážně pro analogové signály, zvuk atd.

 • Může zrnit, v takovém případě třístavová kvantizační fce +q, 0, -q

Adaptivní predikční metody

 • Několik různých prediktorů pro různé směry, vybírá s max korelací

 • adaptivní kvantovač chyby, podle rozptylu predikční chyby

 • klasifikace oblastí podle lokálního okolí pixelu, např. rozdělit obraz do několika bloků 16x16

Transformační kompresní metody

Slajdy, 20+ a slajdy transformačních fcí

 • řetězec: Transformace - kvantovač - kodér - dekodér - dekvantovač - inverzní transformace

 • Snaží se pracovat s celým blokem (vektorem) obrazu najednou

 • snaží se minimalizovat vzájemnou závislost jednotlivých složek vektoru

Transformační fce T:

 • 1D - rozklad obrázku na jeden řádek

 • 2D pracuje s celým blokem najednou

T by měla

 • většinu informací o bloku soustředit do několika málo koeficientů

 • zkreslení způsobené kvantováním a vynecháním koeficientů být co nejmenší

 • koeficienty by měly být po transformaci co nejméně závislé

 • rychlý výpočet T i T^-1

Kvantování může používat různé kvantovače pro různé koeficienty

1D lineární transformační metody používají lineární transformaci jako T

Praktické transformace

Mají suboptimální vlastnosti, ale jsou rychlejší, např. O(N logN) nebo O(N). Hledají koeficienty v nějaké ortonormální bázi (např. 1D cosinová báze), která má nejmenší chybu.

 • Sinové transformace - Fourier, Sin, Cos

 • po částech konstantní funkce, sčítání a odečítání, rychlé

 • Wavelety

Kvantizace po transformacei

 • Zónální kódování koeficientů - koeficienty mají různou potřebu přesnosti, přenáší se pouze určitá oblast (zóná)

 • Prahové kódování koeficientů - přenáší se pouze K koeficientů s největší amplitudou. Zóna se pro každý blok liší -> je potřeba ji nějak zakódovat

Adaptivní transformační metody

Blok je předem analyzován a podle jeho charakeristik se používají různé

 • transformační funkce

 • kvantovače

 • přenášené oblasti

Hybridní metody

Kombinuje transformační a hyrbidní metody, pro každý blok se použije transfomace a jednotlivé prvky se přenášejí prediktivně, případně se vynechají. Přenášené koeficienty je potřeba sjednotit do 1 proudy dat.

Interpolační metody

Přenáší se pouze některé pixely a zbylé se dopočítají.

Hierarchické a progresivní metody

Slajdy JPEG.1

Progresivní kódování

Několik průchodů s postupným zlepšováním obrazu. Obraz je kódován v několika průchodech, postupně se zlepšuje jeho kvalita (vnhodné pro net, přenos lze zrušit). Je potřeba buffer pro celý obrázek.

Dvě metody:

 • spektrální výběr - v každém průchodu se přenese jen několik koeficientů, od nejdůležitějších k méně důležitým. Každý koeficient se přenáší celý.

 • postupná aproximace - přenášejí se všechny koeficinety, postupně se zpřesňují. Např. nejdříve se přenáší od most significant bit po least significant bit.

Hierarchické kódování

Je k dispozici několik různých rozlišení obrazu, které lze samostatně dekódovat

 • Pyramidální kódování - Obraz je postupně přenášen v několika různých rozlišeních. Nižší rozlišení lze použít jako predikci pro vyšší rozlišení, kódují se pouze rozdíly. Jednotlivá rozlišení mohou být kódována různým způsobem.

 • Mipmapy pro textury - textura o rozměru NxN je uložena ve čtverci 2N*2N, 1/4 paměti je použita pro nižší rozlišení

Waveletové transformace a jejich celočíselné implementace

Jak funguje JPEG 2000

Pelikan Wavelet Lifting

Kódování koeficientů

Zónální a prahové kódování koeficientů.

Progresivní kódování:

 • spektrální výběr - v každém průchodu se přenese jen několik koeficientů, od nejdůležitějších k méně důležitým. Každý koeficient se přenáší celý.

 • postupná aproximace - přenášejí se všechny koeficinety, postupně se zpřesňují. Např. nejdříve se přenáší od most significant bit po least significant bit.

VLI - Variable length integer. Přenáším počet bitů přenášené hodnoty a její hodnotu dle:

 • 1 bit -1, 1

 • 2 bit -3..-2 2..3

 • 3 bity -7..-4 4..7

 • 4 bity -15..-8 8..15

Komprese videosignálu, časová predikce &ndash; kompenzace pohybu

wen:Motion compensation, wen:Video compression

Standardy JPEG a MPEG

MPEG-1; MPEG-2;

MPEG-3; MPEG-4;

Chroma subsampling

Macroblock

Pelikán - JPEG1

- Pelikán MPEG

JPEG

 • DCT bloky 8x8

 • kvantování - fyziologicky optimalizované tabulky

 • kódování - huffman/artimetický kodek

DCT - před transformací posun z <math>0..2^p - 1</math> do <math>-2^{p-1} .. 2^{p-1} -1</math>

Spočítané DCT koeficienty se kvantují, přesnost koeficientů závisí na jejich důležitosti pro vizuální vjem. Používají se lineární kvantovače, hodnota DCT koeficientu se vydělí hodnotou v kvantovací tabulce.

Kódování kvnatovaných koeficientů: F(0,0) je odlišný, používá se predikce z minulých bloků, přenáší se jen rozdíl. Zbylé koeficienty jsou zig-zag uspořádány, pak RLE a zakódovány pomocí VLI. Výsledek se zakóduje pomocí huffmana nebo artimentického kódéru.

Bezeztrátová varianta JPEG založena na prediktivním kodéru (DCT není vhodné). K dispozici 7 různých prediktorů 1D/2D. Chyby predikce reprezentovány pomocí VLI a huffman.

JPEG může mít až 255 složek, jednotlivé složky mohou mít různé rozlišení.

Progresivní režim: spektrání/postupná aproximace

Hierarchický režim: Postupně se přenáší obrázek ve stále lepším rozlišení. Pouze chyba je přenášena.

MPEG

 • Kompenzace pohybu, makrobloky 16x16

 • Různé vzrokovací schémata, barvevné složky se mohou přenášev v různé časové/prostorové kvalitě

 • Základ je DCT 8x8

Typy snímků:

 • I (intra), nezávisí na ostatních snímcích, v podstatně JPEg snímky

 • P (predicted), predikovaný, kompenzace pohybu z minulého I/P snímku

 • B (bidirectional predicted), kompenzace pohybu z minulého a budoucího I/P snímku

Délka mezi I snímky se nazývá Group Of Pictures, obvykle 15-18

Makroblok: Oblast 16x16, používá motion vectors k predikci pohybu. V závislosti na typou snímku může makroblok používat různé typy predikce:

 • Intra - nic, makroblok nezávisí na ostatních snímcích

 • forward - kompenzace z minulého I/P snímku

 • backward - kompenzace z budoucího I/P snímku

 • interpolated - použijí se dva motion vektory, jeden pro minulý a jeden pro budoucí snímek. Výsledek se zprůměruje.

Kvantování DCT koeficientů:

 • každý snímek může mít definovat dvě kvantovací tabulky, jedna pro Y a druhá pro chrome

 • možná adaptace na úrovni makrobloku pro přesnost AC koeficientů

Snímání obrazu v digitální fotografii

Materiály

{{Stub}} Category: Státnice Informatika Mgr.