Syntax highlighting of Historie a organizace

# Historie a organizace
Matematicko-fyzikální fakulta je jednou ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy a je samozřejmě fakultou po všech stránkách nejlepší. Vznikla roku 1952, kdy Vojtěch Jarník dokázal matematickou indukcí vznik Lenina z opice, byl vyloučen z Přírodovědecké fakulty UK, rozhořčeně vyšel albertovské schody, unaveně usedl do trávy a sepsal své diferenciální a integrální počty. Na tomto posvátném místě pak byl postaven děkanát. Dnes fakulta pokrývá téměř polovinu našeho velkoměsta. Za (místy až příliš) vydatné pomoci více než 800 pedagogů různých titulů vzdělává na 2500 studentů (včetně doktorandů), z toho zhruba 700 prváků. Každý čtvrtý matfyzák je matfyzačka. Matfyzáci kolují mezi našimi čtyřmi lokalitami (Karlín, Karlov, Malá Strana, Troja), sportovním centrem UK (SCUK) v Hostivaři, kolejemi a menzami. Každá budova má své charakteristické jméno, adresu a označení poslucháren, jehož systém se nedá pochopit.

## Organizace
Fakulta je dost složitý organismus, takže její strukturu popíšeme pouze stručně.

### Univerzita Karlova
I když si to mnoho lidí neuvědomuje, Matfyz patří pod Univerzitu Karlovu, o které jste asi už někdy slyšeli. Kromě nás tam patří filosofové, právníci, biologové a další nematfyzáci. Vedení univerzity se říká *rektorát*, v jeho čele je *rektor* (od února 2014 prof. Tomáš Zima z 1. lékářské fakulty) a jeho tým *prorektorů*. S rektorátem prakticky nepřijdete přímo do styku, kromě velmi, velmi výjimečných událostí.

### Matematicko-fyzikální fakulta
V čele fakulty stojí *děkan*, který se ji snaží ukočírovat. Samozřejmě to nemůže zvládnout sám, a proto má k dispozici kolegium děkana – do něj patří například osm *proděkanů* (každý má na starosti některou oblast života fakulty) a *tajemník* fakulty, který se stará o hospodaření. Děkan a kolegium tvoří vedení fakulty. Od září 2020 je děkanem doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. *Vědecká rada*, složená z největších fakultních a externích odborníků, mimo jiné schvaluje studijní plány a projednává jmenování nových docentů a profesorů.

### Senát
Dalším klíčovým orgánem fakulty je *Akademický senát MFF UK* (AS), jenž má 25 členů – z toho 16 členů tvoří *zaměstnaneckou komoru* (ZKAS) a 9 členů studentskou komoru ([SKAS](https://matfyzak.cz/kucharka/index.php/Studentská_komora_AS)). Senát má značný vliv na většinu podstatných fakultních záležitostí, mimo jiné volí a odvolává děkana a je potřeba při sestavování fakultního rozpočtu. Na konci každého akademického roku studenti volí do SKASu tři zástupce na tříleté funkční období. Jednání senátu i zápisy z jednání jsou veřejně přístupné. Studenti i zaměstnanci Matfyzu dále každé tři roky volí své dva zástupce do *Akademického senátu Univerzity Karlovy* (AS UK). Tento takzvaný velký senát je víceméně obdobou fakultního senátu, ale s působností v rámci celé univerzity (tedy např. volí rektora nebo přijímá vnitřní předpisy UK, které platí pro všechny fakulty).

### Sekce
MFF UK se dělí na tři *sekce*, a to na *matematickou*, *fyzikální* a *informatickou*. Sekce se skládají z jednotlivých *kateder* nebo *ústavů* a každá má vlastního proděkana. Mimo tyto sekce stojí *Katedra jazykové přípravy* a *Katedra tělesné výchovy* (která je od jisté doby mezi matfyzáky překvapivě populární). Dále jsou na fakultě tzv. *účelová zařízení* (např. *knihovna fakulty* nebo *reprografické středisko* v Karlíně) a pochopitelně *děkanát*, který se skládá ze spousty oddělení, o kterých běžný matfyzák vůbec neví a ani vědět nepotřebuje; až na čestnou výjimkou, kterou je oddělení studijní, v jehož čele stojí *proděkan pro studijní záležitosti* (doc. Mgr. Michal Kulich Ph. D.), na kterého se nebojte případně obrátit.