Bakalářská státnice - Informatika - Základy matematiky

Z ωικι.matfyz.cz
Přejít na: navigace, hledání

Súvisiace stránky: Státnice, Obecná informatika, Programování, Správa počítačových systémů

Tato stránka není kompletní a/nebo může obsahovat chyby!

Obsah

Čísla

Vlastnosti přirozených čísel.

 • Notace přirozených čísel. (zdroj: wikipedie)
 • Peanova definice přirozených čísel. (zdroj: wikipedie)
 • Konstrukce přirozených čísel pomocí teorie množin. (zdroj: wikipedie)
 • Vlastnosti přirozených čísel. (zdroj: wikipedie)

Vlastnosti celých čísel.

 • Notace celých čísel. (zdroj: wikipedie)
 • Konstrukce celých čísel. (zdroj: wikipedie)
 • Význam celých čísel v programování. (zdroj: wikipedie)
 • Algebraické vlastnosti celých čísel. (zdroj: wikipedie)
 • Vlastnosti uspořádání celých čísel. (zdroj: wikipedie)

Vlastnosti racionálních čísel.

 • Notace racionálních čísel. (zdroj: wikipedie)
 • Formálna konstrukce racionálních čísel. (zdroj: wikipedie)
 • Aritmetika racionálních čísel. (zdroj: wikipedie)
 • Algebraické vlastnosti racionálních čísel. (zdroj: wikipedie)

Vlastnosti reálných čísel.

Vlastnosti komplexních čísel.

 • Pojmy kolem komplexních čísel. (zdroj: wikipedie)
 • Vlastnosti komplexních čísel. (zdroj: wikipedie)
 • Operace nad komplexními čísly. (zdroj: wikipedie)

Posloupnosti a limity.

Cauchyovské posloupnosti.

Základy diferenciálního počtu

Reálné funkce jedné reálné proměnné. Spojitost, limita funkce v bodě (vlastní i nevlastní).

Některé konkrétní funkce (polynomy, racionální lomené funkce, goniometrické a cyklometrické funkce, logaritmy a exponenciální funkce).

 • Definice polynomu.
 • Základní věta algebry. Rozklady polynomů.
 • Zavedení racionálně lomených funkcí.
 • Dělení polynomů polynomy se zbytkem.
 • Rozklad na parciální zlomky. (zdroj: wikipedie / Visual Calculus)
 • Zavedení sinu a čísla pi. (zdroj: wikpedia)
 • Zavedení cos, tg, cotg, inverzních funkcí.
 • Vlastnosti goniometrických a cyklometrických funkcí.
 • Zavedení logaritmu. Zavedení exponenciální funkce.
 • Vlastnosti logaritmu a exponenciální funkce.

Derivace: definice a základní pravidla.

 • Derivace funkce v bodě, zleva, sprava, vlastní, nevlastní. Ekvivalentní definice.
 • Definice tečny ke grafu funkce.
 • Vlastní derivace => spojitost.
 • Aritmetika derivací.
 • Derivace složené funkce.
 • Derivace inverzní funkce.
 • Derivace elemntárních funkcí.

Věty o střední hodnotě.

 • Rolleova věta o střední hodnotě.
 • Lagrangeova věta o střední hodnotě.
 • Cauchyova věta o střední hodnotě.
 • l'Hospitalovo pravidlo.

Derivace vyšších řádů

 • Definice lokálních extrémů.
 • Nutná podmínka lokálních extrémů.
 • Vztah znaménka derivace a lokální monotonie.
 • (Ryze) konvexní a (ryze) konkávní funkce.
 • První derivace a konvexnost/konkávnost.
 • Definice druhé derivace.
 • Inflexní bod.
 • Nutná a postačující podmínka pro inflexní bod.

Některé aplikace (průběhy funkcí, Newtonova metoda hledání nulového bodu, Taylorův polynom se zbytkem)

 • Definice asymptoty.
 • Výpočet asymptoty.
 • Derivace jako směrnice tečny.
 • Postup při řešení průběhů funkcí.
 • Newtonova metoda hledání nulového bodu. (zdroje: Pultrova skripta V.3 / wikipedie)
 • Definice Taylorovho polynomu.
 • Peanův tvar zbytku.
 • Obecný tvar zbytku.
 • Langrangeův tvar zbytku.
 • Cauchyův tvar zbytku.
 • Aplikace Taylorovho polynomu.

Posloupnosti a řady funkcí

Spojitost za předpokladu stejnoměrné konvergence.

 • Bodová konvergence funkcí.
 • Stejnoměrná konvergence funkcí.
 • Bolzano-Cauchyová podmínka pro stejnoměrnou konvergenci.
 • Lokální stejnoměrná konvergence.
 • Věta o záměně limit.
 • Spojitost limitní funkce.
 • Aritmetika stejnoměrně konvergentních posloupností funkcí.
 • Řady funkcí.
 • Kritériá konvergence.
  • Bolzano-Cauchy.
  • Weierstass.
  • Leibnitz.
  • Dirichlet-Abel.
 • Spojitost řady.

Mocninné řady.

http://math.fme.vutbr.cz/default.aspx?section=39&server=1&article=54

 • Definice mocninné řady.
 • Poloměr konvergence.
 • Poloměr konvergence, a konvergence řady.
 • Výpočet poloměru konvergence.
 • Derivace a integrace mocninné řady.
 • Taylor a mocninné řady. Význam mocninných řad.

Taylorovy řady.

http://math.fme.vutbr.cz/default.aspx?section=39&server=1&article=54

 • 2 problémy při hledání Taylorových řad.
 • Výpočet Taylorovy řady.
 • Vlastnosti. Význam. Analytické funkce.

Fourierovy řady.

 • Ortogonální (OG) systém.
 • Ortonormální (ON) systém.
 • Příklady OG a ON systémů.
 • Po částech hladká funkce.
 • Po částech spojitá funkce.
 • Fourierova řada.
 • Besselova věta. Důsledek.
 • Trigonometrické Fourierovy koeficienty.
 • Trigonometrická Fourierova řada.
 • Besselova nerovnost pre trigonometrické koeficienty. Důsledek.
 • Persevalova nerovnost.
 • Trignometrické koeficienty pro sudou a lichou funkci.
 • Další vlastnosti.

Integrál

Primitivní funkce.

 • Definice primitivní funkce (neurčitého integrálu).
 • Primitivní funkce elementárních funkcí.
 • Aritmetika primitivních funkcí.
 • Spojitost => existence primitivní funkce.

Metody výpočtu.

 • Věta o substituci.
 • Integrace per partes.
 • Rozklad na parciální zlomky.
 • Postup integrace racionální funkce.

Určitý (Riemanův) integrál

 • Dělení intervalu.
 • Horní a dolní součet.
 • Horní a dolní Riemannův integrál. Riemannův integrál.
 • Aritmetika Riemannova integrálu.
 • Další vlastnosti Riemannova integrálu.
 • Základní věta analýzy.
 • Výpočet Riemannova integrálu přes primitivní funkci.

Užití určitého integrálu.

 • Obsahy rovinných útvarů.
 • Objemy rotačních těles.
 • Délka rovinné křivky.
 • Povrch rotačnícho tělesa.
 • Fourierovy řady.

Vícerozměrný integrál a Fubiniho věta.

Základy teorie funkcí více proměnných

Parciální derivace a totální diferenciál.

 • Reálné funkce více proměnných.
 • Spojitost funkce více proměnných.
 • Vektorové funkce.
 • Parciální derivace.
 • Totální diferenciál.
 • Totální diferenciál => parciální derivace.
 • Spojité parciální derivace => totální diferenciál.
 • Totální diferenciál => spojitost.
 • Parciální derivace vyšších řádů.
 • Pořadí derivování.

Věty o střední hodnotě.

 • Parciální derivace složené funkce.
 • Věta o střední hodnotě pro funkce více proměnných.
 • Gradient.

Extrémy funkcí více proměnných.

 • Nutná podmínka lokálního extrému.
 • Věta o vázaných extrémech + příklad.

Věta o implicitních funkcích.

 • Nejjdednodušší věta o implicitních funkcích.
 • Trochu složitější.
 • Nejobecnejší věta o implicitních funkcích.
 • Jacobián.

Metrické prostory

Definice metrického prostoru, příklady

 • Definice metriky (vzdálenosti).
 • Příklady metrik (hlavně Euklidovská metrika).
 • Definice metrického prostoru.
 • Norma. Normovaný lineárny priestor.
 • Epsilonové okolí bodu.
 • Vnitřní bod. Vnitřek množiny.
 • Otevřené množiny.
 • Uzavřenost otevřenosti množin na sjednocení a průnik.
 • Konvergence, limita.
 • Uzavřené množiny.
 • Uzavřenost uzavřenosti množin na sjednocení a průnik.
 • Uzavřenost doplňková k otevřenosti.
 • Vzdálenost bodu od množiny.
 • Uzávěr množiny.
 • Vlastnosti uzávěru.
 • Hraniční bod množiny. Hranice množiny.
 • Podprostor.

Spojitost a stejnoměrná spojitost

 • Spojitost zobrazení v bodě. Spojité zobrazení.
 • Ekvivalentní tvrzení k spojitosti zobrazení.
 • Stejnoměrně spojité zobrazení.
 • Složení zobrazení zachovává (stejnoměrnou) spojitost.
 • Homeomorfní zobrazení. Stejnoměrně homeomorfní zobrazení.
 • Ekvivalence metrik. Stejnoměrná ekvivalence metrik. Příklady.
 • Aritmetika spojitosti.

Kompaktní prostory a jejich vlastnosti.

 • Definice kompaktního metrického prostoru.
 • Zachování kompaktnosti u podprostorů, součinu prostorů, spojitého zobrazní prostorů.
 • Omezená množina.
 • Podprostor En kompaktní <=> uzavřený a omezený (t.j. má i největší a nejmenší prvek).
 • Spojité zobrazení z kompaktního prostoru => stejnoměrná spojitost.

Úplné prostory.

 • Cauchyovská posloupnost.
 • Definice úplného prostoru.
 • Kdy Cauchyovská posloupnost konverguje? (musí mít konvergující podposloupnost)
 • Kdy je podprostor úplého rostoru úplný? (musí být uzavřený)
 • Zachování úplnosti u součinu prostorů.
 • Banachova věta o pevném bodě. (zdroj: wikipedie)

Diferenciální rovnice

Soustavy lineárních diferenciálních rovnic prvního řádu resp. lineární rovnice n-tého řádu s konstantními koeficienty.

 • Soustava obyčejných diferenciálních rovnic.
 • Věta o převedení soustavy diferenciálních rovnic na integrální tvar.
 • Lipschitzovská funkce. Lokálně Lipschitzovská funkce.
 • Věta o existenci a jednoznačnosti řešení soustavy (obyčejných) diferenciálních rovnic.

Jejich řešení a speciální vlastnosti.

 • Metoda separace proměnných.
 • Metoda variace konstant.

Algebra

Grupa, okruh, těleso - definice a příklady.

 • Definice grupy. (zdroj: wikipedie)
 • Příklady grup.
 • Definice okruhu. (zdroj: wikipedie)
 • Příklady okruhů.
 • Definice tělesa. (zdroj: wikipedie)
 • Příklady těles.

Podgrupa, normální podgrupa, faktorgrupa, ideál.

Homomorfismy grup.

 • Postačující podmínka pro homomorfizmus grup.
 • rmod a lmod.
 • Mocnina. Mocninná podgrupa.
 • Cyklická grupa.
 • Izomorfizmy mezi cyklickými grupami a podgrupami Z.

Dělitelnost a ireducibilní rozklady polynomů.

 • Komutativní monoid s krácením.
 • a dělí b. a je asociováno s b.
 • Největší společný dělitel.
 • Ireducibilní prvek.
 • Prvočinitel.

Rozklady polynomů na kořenové činitele pro polynom s reálnými, racionálními, komplexními koeficienty.

Násobnost kořenů a jejich souvislost s derivacemi mnohočlenu.

Vektorové prostory

Základní vlastnosti vektorových prostorů, podprostory, generování, lineární závislost a nezávislost.

 • Definice vektorového prostoru.
 • Příklady vektorových prostorů.
 • Základní vlastnosti vektorových prostorů. (zdroj: wikipedie)
 • Definice podprostoru.
 • Příklady podprostorů.
 • Systém vektorů.
 • Lineární kombinace.
 • Lineární obal.
 • Systém generátorů.
 • Konečně generovaný prostor.
 • Příklady konečně generovaných prostorů.
 • Lineárně (ne)závislý systém vektorů.
 • Redukce lineárně závislého systému generátorů.

Věta o výměně. Konečně generované vektorové prostory, base.

 • Konečně generovaný prostor.
 • Příklady konečně generovaných prostorů.
 • Steinitzova věta o výměně.
 • Definice báze.
 • Věta o existenci báze.
 • Zavedení souřadnic.
 • Zavedení dimenze vektorového prostoru.
 • Příklady dimenzí vektorových prostorů.

Lineární zobrazení.

 • Lineární zobrazení. Lineární operátor. (zdroj: wikipedie)
 • Příklady lineárních zobrazení. (zdroj: wikipedie)
 • Základní vlastnosti lineárního zobrazení.
 • Lineární zobrazení je jednoznačně určeno hodnotami v bázi.
 • Souřadnicový vektor.
 • Izomorfizmus vektorových prostorů.
 • Každý n-rozměrný prostor je izomorfní prostoru Rn.
 • Matice lineárního zobrazení.
 • Zavedení L(V,W).
 • Věta o dimenzi L(V,W).
 • Maticová reprezentace lineárního zobrazení.
 • Složené zobrazení a maticový součin.
 • Inverzní zobrazení a inverzní matice.
 • Matice přechodu mezi bázi.

Skalární součin

Vlastnosti v reálném i komplexním případě.

 • Definice vektorového prostoru se skalárním součinem.
 • Příklady skalárních součinů.

Norma. Cauchy-Schwarzova nerovnost.

 • Definice normy.
 • Absolutní hodnota komplexního čísla.
 • Cauchy-Schwarzova nerovnost.
 • Vlastnosti normy.
 • Příklady norem (Frobeniova, euklidovská).

Kolmost.

 • Ortogonální vektory.
 • Pythagorova věta.
 • Ortonormální systém vektorů.
 • Každý ortonormální systém je lineárně nezávislý.
 • Gram-Schmidtův ortogonalizační proces.
 • Existence ortonormální báze.
 • Smysl zavedení ortonormální báze: Fourierův rozvoj.

Ortogonální doplněk a jeho vlastnosti.

 • Definice ortogonálního doplňku podprostoru.
 • Vlastnosti ortogonálního doplňku.
 • Ortogonální projekce na podprostor.
 • Výpočet ortogonální projekce.

Řešení soustav lineárních rovnic

Lineární množiny ve vektorovém prostoru, jejich geometrická interpretace.

 • Lineární podmnožina (dimenze k).
 • Uzavřenost linearity na průnik.
 • Konstrukce pomocí skalárního součinu.
 • Geometrická interpretace lineárních množin.

Řešení soustavy rovnic je lineární množina.

 • Systém všech řešení je lineární množina.
 • Má dimenzi dim(V) - rank(V).

Frobeniova věta.

 • Řádkový a sloupcový modul.
 • Elementární úpravy zachovávají moduly.
 • Frobeniova věta.

Řešení soustavy úpravou matice.

 • Maticový zápis soustavy rovnic.
 • Elementární úpravy matice.
 • Elementární úpravy zachovávají řešení.
 • Maticová reprezentace elementárních úprav.
 • Rozšířená matice soustavy.
 • Gaussova eliminace.
 • Gauss-Jordanova eliminace.
 • Zastavení algoritmů.

Souvislost soustavy řešení s ortogonálním doplňkem.

 • Řešení soustavy je lineární množina, která vzniká posunutím ortogonálního doplňku řádkového modulu.

Matice

Matice a jejich hodnost.

 • Definice matice.
 • Definice rovnosti matic.
 • Řádkový a sloupcový modul.
 • Definice hodnosti matice.
 • Hodnostní rozklad.

Operace s maticemi a jejich vlastnosti.

 • Sečítání matic.
 • Násobení matice skalárem.
 • Vlastnosti sečítaní matic a násobení matice skalárem.
 • Násobení matic.
 • Vlastnosti součinu matic.
 • Transponovaná matice.
 • Vlastnosti transpozice.
 • Symetrická matice.
 • Vlastnosti symetrie. $ A^\textrm{T}A $ je symetrická.

Inversní matice. Regulární matice, různé charakteristiky.

 • Regularita.
 • Vlastnosti regulárních matic.
 • Zavedení inversní matice.
 • Výpočet inversní matice (pomocí eliminace).
 • Vlastnosti inversní matice.

Matice a lineární zobrazení, resp. změny souřadných soustav.

 • Matice lineárního zobrazení.
 • Zavedení L(V,W).
 • Věta o dimenzi L(V,W).
 • Maticová reprezentace lineárního zobrazení.
 • Složené zobrazení a maticový součin.
 • Inverzní zobrazení a inverzní matice.
 • Matice přechodu mezi bázi.

Determinanty

Definice a základní vlastnosti determinantu.

Úpravy determinantů, výpočet.

Geometrický smysl determinantu.

Minory a inversní matice.

Cramerovo pravidlo.

Vlastní čísla a vlastní hodnoty

Vlastní čísla a vlastní hodnoty lineárního operátoru resp. čtvercové matice.

Jejich výpočet, základní vlastnosti.

 • Charakteristika vlastních čísel a vlastných vektorov. (zdroj: Rohnov slajd 315)
 • Konečný počet vlastních čísel (základní věta algebry). (zdroj: Rohnov slajd 316)
 • Souvislost determinantu a vlastních čísel. (zdroj: Rohnov slajd 318)
 • Vlastní čísla trojuhelníkové matice. (zdroj: Rohnov slajd 319)
 • Podobné matice mají stejná vlastní čísla. (zdroj: Rohnov slajd 320)
 • AB a BA mají stejná vlastní čísla. (zdroj: Rohnov slajd 321)
 • Vlastní čísla symetrických matic. (zdroj: Rohnov slajd 324)
 • Spektrální věta pro symetrické matice. (zdroj: Rohnov slajd 326)
 • Jacobiho metoda pro výpočet vlastních čísel symetrické matice. (zdroj: Rohnove slajdy 329-330)
 • Pozitivní (semi)definitnost a vlastní čísla. (zdroj: Rohnov slajd 332)
 • Odmocnina z matice. (zdroj: Rohnov slajd 333)
 • Vztah mezi singulárními a vlastními čísly. (zdroj: Rohnove slajdy 334-336)
 • Spektrální poloměr a jeho vlastnosti. (zdroj: Rohnove slajdy 341-345)

Uvedení matice na diagonální tvar v případě různých vlastních čísel.

Informace o Jordanově tvaru v obecném případě.

Základy lineárního programování

Nejlepší je asi přečíst si Rohnove slajdy 347-413.

Simplexová metoda.

Věty o dualitě.

Diskrétní matematika

Uspořádané množiny.

 • Zavedení kartézkeho součinu, relace, reflexivní, symetrické, transitivní relace, ekvivalence, funkce, bijekce. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, 1.4.1 - 1.6.3)
 • Definice uspořádání a bezprostředního předchůdce. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, 1.7.1)
 • Lineární a částečné uspořádání. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, 1.7.1)
 • Znázornění uspořádáných množin (Hasseův diagram). (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, 1.7.2)
 • Isomorfizmus uspořádaných množin. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, 1.7 cv.9)

Množinové systémy, párování, párování v bipartitních grafech (systémy různých reprezentantů).

http://en.wikipedia.org/wiki/Matching

 • Zavedení pojmu množinový systém. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 25)
 • Systém různych reprezentantů.
 • Incidenční graf množinového systému.
 • Hallova věta.
 • Párování.
 • Perfektní párování.
 • Tutteova věta.
 • Edmondsův algoritmus.

Kombinatorické počítání.

 • Počet zobrazení z N prvkové do M prvkové množiny (variace (s opakováním)). (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 53)
 • Počet podmnožin N prvkové množiny. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 54)
 • Počet sudých a lichých podmnožin N prvkové množiny. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 55)
 • Počet prostých zobrazení z N prvkové do M prvkové množiny (variace bez opakování). (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 55)
 • Definice permutace, cyklu permutace, faktoriálu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 56-58)
 • Definice binomického koeficientu a symbolu pro množinu všech k-prvkových podmnožin množiny. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 59-60)
 • Kolika způsoby můžeme zapsat kladné číslo jako součet kladných čísel (přihrádky). (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 61)
 • Vlastnosti kombinačních čísel, Pascalův trojuhelník. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 62-63)
 • Binomická věta. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 63)
 • Multinomická věta. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 65)

Princip inkluze a exkluze.

 • Princip inkluze a exkluze. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 84-86)
 • Problém šatnářky (aplikace PIE). (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 88-90)

Latinské čtverce a projektivní roviny.

 • Definice konečné projektivní roviny. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 241)
 • Definice řádu projektivní roviny. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 245)
 • Vlastnosti projektivních rovin. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 244-245)
 • Dualita u projektivních rovin. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 246)
 • Definice latinského čtverce. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 253)
 • Definice ortogonality latinských čtverců. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 253-254)
 • Počet latinských čtverců řádu n. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 254)
 • Souvislost existence konečné projektivní roviny a ortogonálních čtverců. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 255)
 • Použití projektivních rovin. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 257-258)

Teorie grafů

Základní pojmy teorie grafů, reprezentace grafu.

 • Definice grafu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 96)
 • Úplný graf, kružnice, cesta, úplný bipartitní graf. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 97-98)
 • Isomorfizmus grafů. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 98)
 • Počet neisomofrních grafů. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 99)
 • Podgraf, indukovaný podgraf. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 101)
 • Souvislost, komponenty grafu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 103-104)
 • k-souvislost grafu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 118)
 • Vzdálenost v grafu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 104)
 • Matice susednosti. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 105)
 • Skóre grafu. Princip sudosti. Věta o skóre grafu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 113-114)
 • Násobné hrany a smyčky. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 120-121)

Stromy a jejich základní vlastnosti, kostra grafu.

 • Definice stromu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 140)
 • Koncový vrchol stromu (list). Postupná výstavba stromu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 141)
 • Charakterizace stromu (5 ekvivalentních tvrzení). (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 141-142)
 • Počet stromů na n vrcholech.
 • Isomorfizmus stromů. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 144-145)
 • Definice kostry grafu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 150)
 • Algoritmus na hledání kostry grafu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 151 / Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 154)
 • Ohodnocení hran grafu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 156)
 • Problém minimální kostry. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 156)
 • Kruskalův algoritmus (hladový) na hledání minimální kostry grafu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 157)
 • Jarníkův algoritmus na hledání minimální kostry grafu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 161)
 • Borůvkův algoritmus na hledání minimální kostry grafu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 163)
 • Cayleyho formule o počtu koster grafu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 221)

Eulerovské a hamiltonovské grafy.

 • Sled v grafu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 106)
 • Tah. Uzavřený eulerovský tah. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 118)
 • Charakterizace eulerovských grafů. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 118)
 • Hamiltonovská kružnice. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 120)
 • Algoritmus kreslení grafu jedním tahem. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 124)
 • Eulerovské orientované grafy. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 128)

Rovinné grafy, barvení grafů.

 • Oblouk. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 167)
 • Nakreslení grafu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 168)
 • Rovinné nakreslení grafu a rovinný graf. Topologický rovinný graf. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 168)
 • Stěny rovinného topologického grafu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 169)
 • Jordanova věta o kružnici. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 175)
 • Stěny a kružnice v 2-souvislých grafech. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 178)
 • Kuratowského věta. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 180)
 • Eulerův vzorec pro rovinné grafy. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 181)
 • Maximální počet hran rovinného grafu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 185)
 • Barevnost grafu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 192)
 • Duál grafu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 192)
 • Problém 4 barev. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 194)
 • Věta o 5 barvách. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 195)

Základní grafové algoritmy.

 • Dijstrův algoritmus na hledání nejkratší cesty v grafu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 109-110)
 • Algoritmus pro kreslení grafu jedním tahem. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 124)
 • Algoritmus na hledání kostry grafu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 151 / Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 154)
 • Problém minimální kostry. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 156)
 • Kruskalův algoritmus (hladový) na hledání minimální kostry grafu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 157)
 • Jarníkův algoritmus na hledání minimální kostry grafu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 161)
 • Borůvkův algoritmus na hledání minimální kostry grafu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 163)
 • Topologické třídění (source unknown, ale probíralo se to určitě :-))